Održavanje klima uređaja / Air Conditioner Cleaning

Značaj održavanja klima uređaja

Klima-uređaji mogu biti legla zaraze i bolesti

Loše održavane i pogrešno postavljene ‘klime’ ugrožavaju zdravlje

Jedno od najčešćih pitanja koje kupci upućuju trgovcima pri kupovini klima-uređaja je koliko su oni štetni. Činjenica je da klima-uređaj može nepovoljno uticati na zdravlje, i to na više načina.  No, taj loš uticaj ‘klime’ uglavnom se događa zbog pogrešnog korišćenja uređaja. Ono u čemu se najviše greši je  neracionalno podešavanje temperature na uređaju za klimatizaciju. 

Na primer, na spoljnoj temperaturi od 33°C potpuno je nerazumno podešavati klima-uređaj na temperaturu 22 ili čak manje stepeni. Svima koji borave u tako rashlađenim prostorima, ta će nesrazmera uticati na zdravlje. Lekari svake godine uoči talasa vrućina upozoravaju na štetnost prevelikih razlika u temperaturi napolju i u klimatizovanim prostorijama.

Te nagle promene temperature uzrok su reakciji organizama poput visokog stepena stresa.  ‘Klima’ se pravilno koristi kada je razlika između spoljne temperature i one u prostoru s uređajem ne veća od 6°C. Pored toga, bitno je pravilno postaviti uređaj, a u tome je najbolje poslušati savet stručnjaka. Uređaji ne bi smeli da budu okrenuti tako da duvaju direktno prema ljudima jer će izazvati glavobolju, curenje nosa i suzenje očiju. 

U manje kvalitetnim aparatima zadržava se buđ, spore gljiva, insekti, pesak, prašina, dlačice itd. Kondenzovana vlaga u toplom periodu godine, u kombinaciji sa pomenutim ‘otpadom’ čini idealnu podlogu za razvoj mikroorganizama.Prljavština u kadi nakon čišćenja filtera

Posledice mogu biti različite vrste infekcija, alergijske reakcije koje se s  vremenom mogu znatno zakomplikovati, zatim oboljenja respiratornog sistema i intenzivne glavobolje.

Najopasnije oboljenje, koje može imati smrtni ishod, je legionarska bolest, izazvana Legionella bakterijama koje se u sistemu za klimatizaciju, ako se pravilno ne održava, mogu namnožiti. Bolest obično počinje povišenom temperaturom, kašljem, bolovima u grudima i glavoboljom, a može se razviti i upala pluća. Po simptomima je slična gripu, a napada obično dijabetičare, alkoholičare, bolesnike koji trebaju dijalizu i sve s oslabljenim imunološkim sistemom. Na sreću, danas se bolest, ako se na vreme otkrije, uspešno leči antibioticima.

Zbog navedenih činjenica neophodno je redovno održavanje klima uređaja.

Klima-uređaji imaju filtere koji mogu ukloniti čestice prašine, grinje i bakterije iz vazduha. Pogrešna je pretpostavka da kad ste kupili i montirali klima uređaj više nemate posla oko njega. Kada kupite automobil Vi ga redovno održavate, dopunjavate ulje, kontrolišete njegove delove… Sličan tretman zahteva i klima uređaj. 


Jednom godišnje (najbolje pre početka sezone upotrebe klime) treba uraditi servis klima uređaja kako bi uređaj bio efikasan.

Servis podrazumeva:
Kontrolu čitavog uređaja
Čišćenje i dezinfekciju uređaja i filtera
Kontrolu i dopunu gasa (freona)


Importance of Air Conditioner Cleaning

Air-conditioning may be beds for infection and diseases

Incorect maintenace and wrong position of air conditioner threaten health

One of the most common questions that buyers ask merchants is: How harmful is the air conditioner? The fact is that air conditioner can affect health in several ways. However, this bad influence is just because of wrong use of the device. The most common mistake is wrong temperature setting on the device for air conditioning.

For example, at external temperature of 33 ° C it is completely unreasonable to adjust air conditioner at the temperature of 22 ° C or even less. This disproportion will affect health of those who live in the airconditioned room. Each year before the heat wave doctors warn us that too big difference between outside and inside temperature can have very bad influence on our health. The sudden changes in temperature cause the response of our body similar to a high level of stress. Air conditioner is properly used when the difference between external and internal temperature is not greater than 6 ° C. In addition, it is important to properly position the deviceand listen to advice of experts. Devices should not be blowing directly to the people because it will cause headache, nasal drip and tears.

Mildew, fungi spores, insects, sand, dust, hair etc. can remain In some air conditioners. Condensed moisture in the warm period, in combination with this 'waste' is an ideal base for the development of microorganisms.
 

Dirt left in bathtub after filters cleaning

The consequences may be different types of infections, allergic reactions, respiratory system diseases and intense headaches.

The most dangerous disease, which can have a deadly outcome is the Legionnaires disease, caused by Legionella bacteria, which can develop in the air conditioning system if not properly maintained. The disease usually begins with fever, cough, chest pain and headache, and after that pneumonia can be developed. It has similar symptoms to flu, and it usually attacks diabetics, alcoholics, patients who need dialysis and those with weakened immune system. Fortunately, if detected on time, the disease is successfully treated with antibiotics.

Due to the facts mentioned above, it is necessary to regularly maintain the air conditioner.

Air-conditioners have filters, which can remove particles of dust and germs from the air. It is wrong assumption that when you buy an air conditioner you have to do nothing about it any more. When you buy a car you maintain it regularly, check the oil level, control its parts ... Air conditioner requires similar treatment.
Once a year (before the start of the season) maintenance of air conditioner should be performed in order to make device efficient.

The maintenance includes:
Control of the entire device
Filter cleaning and disinfection
Gas level control and refill